N31, Harlingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg werd ter hoogte van Harlingen opnieuw (verdiept) aangelegd om de bereikbaarheid van Friesland te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 werd een autoweg met twee keer twee rijstroken en ligt grotendeels verdiept. De verdiepte ligging heeft een lengte van ongeveer 4 kilometer. De spoorlijn van Harlingen – Leeuwarden kruist de verdiepte N31 ongelijkvloers middels een spoorviaduct en de N31 kruist het Van Harinxmakanaal middels een aquaduct.

Opdrachtgever: BAM
Periode: januari 2013 – oktober 2013
Photo by Ruben Albada Jelgersma

Geoconstruct heeft zich binnen dit project bezig gehouden met omgevingsbeïnvloeding door de tijdelijke N31 op naastliggende woningen en met de fundering van het aquaduct, de kruising met het van de N31 met het van Harinxmakanaal.

De tijdelijke N31 is in Harlingen als bypass aangelegd in een zettingsgevoelige omgeving niet ver van bestaande bebouwing, die soms op staal en soms op palen staat. Geoconstruct heeft de invloed op deze bestaande bebouwing bekeken en het ontwerp van de bypass hierop aangepast, zodat geen of beperkte schade tijdens de bouw op zou treden.